Πιστοποιήσεις - Άδειες Διαχείρισης

ISO 9001:2008 - Bureau Veritas

“One Stop-Shop” Container Transports - Container Logistics & Trading

 

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και εμπορίας container η οποία ιδρύθηκε το 1978. Σκοπός της είναι να εφευρίσκει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα τα οποία θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον τομέα των .

Έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008, το οποίο αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ πιστοποιήθηκε για την Παροχή Υπηρεσιών Διαμεταφοράς και αποθήκευσης Container καθώς και για την Εμπορία, Ενοικίαση και Συντήρηση Container.

AEO-F Authorised Economic Operator

ΕΟΦ  Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας

H Ελληνική Μεταφορική Containers ΑΕ την 21η Φεβρουαρίου 2012  έλαβε το Πιστοποιητικό ΑΕΟ- Τελωνειακές απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία.

Η εταιρεία πληρεί όλα τα κριτήρια που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

 1. Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων

 2. Κατάλληλο ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις

 3. Σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρήσεων

 4. Αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα

 5. Κατάλληλες Προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας


Τα οφέλη για τους ΑΕΟ, είναι τα ακόλουθα:

 1. Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων

 2. Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων, εάν έχουν επιλεγεί για έλεγχο

 3. Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων

 4. Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις

 5. Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις

 6. Προειδοποίηση

 7. Έμμεσα οφέλη

πχ περιορισμός κλοπών, μείωση καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση προγραμματισμού, κοκ.

 1. Βελτίωση των σχέσεων με τις τελωνειακές αρχές.

 2. Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου.

 3. Αμοιβαία αναγνώριση.

Άδεια Διαχείρισης και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων